Cart 0

Algemene Voorwaarden

1 – Algemeen
2 – Koopovereenkomst
3 – Verzending en Levering
4 – Prijzen
5 – Betaling
6 – Eigendomsvoorbehoud
7 – Garantie
8 – Beperking van de aansprakelijkheid
9 – Informatie over herroepingsrecht van de consument
10 – Auteursrechten op drukdesign, vrijwaring van aansprakelijkheid
11 – Afwijking van vorm en technische aard

1 - Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Krutwinkel, vertegenwoordigd door Carolien Oostendorp, Peter Riekwel en Anne-Matthijs Oostendorp, hierna te noemen “Krutwinkel”.

Alle leveringen van Krutwinkel aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Krutwinkel en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, als Krutwinkel deze schriftelijk heeft aanvaard.

2 - Koopovereenkomst

2.1 – De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Krutwinkel te bestellen.

2.2 – Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt Krutwinkel de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Krutwinkel is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Krutwinkel het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.krutwinkel.nl in het gebruikersprofiel onder “Bestellingen” worden bekeken.

2.3 – Krutwinkel heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.

2.4 – Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Krutwinkel zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Krutwinkel verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Krutwinkel nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

3 - Verzending en Levering

3.1 – Het bestelde wordt in principe binnen 30 dagen geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Krutwinkel uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

3.2 – De levering wordt uitgevoerd door een door Krutwinkel gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

4 - Prijzen

4.1 – Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.

4.2 – De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.krutwinkel.nl ter inzage.

4.3 – Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

5 - Betaling

5.1 – De betaling geschiedt naar wens van de klant per credit card, vooruitbetaling of andere betaalwijzen. Krutwinkel behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.

5.2 – Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Krutwinkel, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Krutwinkel of de door Krutwinkel met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

5.3 – Krutwinkel heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Krutwinkel het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Krutwinkel pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

5.4 – De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 – De producten blijven eigendom van Krutwinkel totdat alle openstaande vorderingen aan Krutwinkel zijn voldaan.

6.2 – De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

7 - Garantie

7.1 – Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Krutwinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

7.2 – Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

7.3 – Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Krutwinkel tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

7.4 – Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Krutwinkel niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

7.5 – De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

8 - Beperking van de aansprakelijkheid

8.1 – De aansprakelijkheid van Krutwinkel is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Krutwinkel is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Krutwinkel onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Krutwinkel beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.

8.2 – Voor zover de aansprakelijkheid van Krutwinkel in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Krutwinkel.

9 - Informatie over herroepingsrecht van de consument

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Krutwinkel, Spijkerstraat 239-1 6828 DE Arnhem, Telefoon 06-53690931, info@krutwinkel.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Krutwinkel, Spijkerstraat 239-1 6828 DE Arnhem, Telefoon 06-53690931, info@krutwinkel.nl:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Uitzondering van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op de “Customized Krut”.

10 - Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

10.1 – Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Krutwinkel de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

10.2 – De klant zal Krutwinkel vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Krutwinkel alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

11 - Afwijking van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

Selecteer een Afleverpunt